bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - IR.7313.5.16.2017

27.04.2017

 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Wójt Gminy Tarnów
informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnów wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie w piśmie z dnia 13.04.2017 r. znak: ST-I.410.1.42.2017.DK oraz Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 25.04.2017 r. znak: NS.9022.10.215.2017 uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu programu.

Uzasadnienie

Gminny Program Rewitalizacji to program wieloletnich działań zmierzających do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do dalszego ich rozwoju, poprzez optymalne wykorzystanie endogenicznych uwarunkowań i wzmacnianie lokalnych potencjałów.
W programie wyznaczono obszar rewitalizacji do którego zaliczono tereny sołectw: Wola Rzędzińska, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Zgłobice, Zbylitowska Góra, Zawada, Biała, Jodłówka-Wałki oraz Łękawka.
Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, powstrzymanie degradacji obszarów znajdujących się w gorszym położeniu oraz przywrócenie miejscom wskazanym przez lokalną społeczność, jako obszary wymagające rewitalizacji ich pierwotnych, ważnych z punktu widzenia lokalnego rozwoju, funkcji. Cele, kierunki interwencji oraz konkretne zadania rewitalizacyjne mają doprowadzić do przemiany zdegradowanych terenów.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznej, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i upowszechniania oferty edukacyjnej i kulturalnej, poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej), poprawy istniejącego stanu technicznego budynków użyteczności publicznej, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (w tym zwłaszcza jakości powietrza atmosferycznego), zwiększenia dostępności jakości gminnych przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowych, wykreowania przyjaznych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, szerszej aktywizacji mieszkańców w różnych dziedzinach życia społecznego.

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 powołanej na wstępie ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022”.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 w/w ustawy informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Programu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów oraz w prasie.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 27.04.2017

Dokument oglądany razy: 420
« inne aktualności