bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.1.2017

26.10.2017

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) [dalej: ustawa kpa] oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) [dalej: ustawa ooś]

Wójt Gminy Tarnów
zawiadamia strony postępowania,

że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II” zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.1.2017 z dnia 26.10.2017 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, tj. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101.

Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś stanowi, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy kpa.
Zgodnie z art. 49 ustawy kpa
§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.gminatarnow.pl w dniu 26.10.2017 r.
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Koszyce Wielkie.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.10.2017

Dokument oglądany razy: 240
« inne aktualności