bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - GR.6840.01.2018

28.02.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się przetarg:

I. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobicach, utworzonych z działek:
1) numer 403/5, 404/5 i 405/5 o łącznej pow. 0.0700 ha, cena wywoławcza
49 800 zł netto (11 942,45 €), wadium 9 000,00 zł,
2) numer 403/6, 404/6 i 405/6 o łącznej pow. 0.0700 ha , cena wywoławcza
52 200.00 zł netto (12 517.99 €), wadium 9 100,00 zł ,
3) numer 405/15, 406/9 i 406/17 o łącznej pow. 0.0751 ha cena wywoławcza
53 330.00 zł netto (12 788.97 €), wadium 9 200.00 zł , objętych KW nr TR1T/00135886/5, niezabudowanych, oznaczonych w planie symbolem MN wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności działki nr 405/8 (dojazd) objętej KW nr TR1T/00135887/2,. Termin zagospodarowania, ograniczenia, zobowiązania – brak. Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

II. pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej - działka nr 1687/9 pow. 0.10 ha, objęta KW nr TR1T/00077046/0, zabudowana – zbiornik p. poż., cena wywoławcza 60 244,00 zł netto (14 447,00€), wadium 12 050,00 zł . Oznaczona Studium symbolem ”A”. Termin zagospodarowania, ograniczenia, zobowiązania – brak. Obciążenia - brak dostępu do drogi publicznej . Wylicytowana cena działki jest ceną zbycia (nie podlega VAT). Forma przetargu przetarg ustny ograniczony uzasadnia się zawężeniem kręgu uczestników do właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z tą nieruchomością lub posiadających zapewnienie dojazdu w formie aktu notarialnego. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia 28 marca 2018 r.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 30 marca 2018 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.
Pouczenie :
W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Zgłobice i Wola Rzędzińska, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.02.2018

Dokument oglądany razy: 402
« inne aktualności