bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY TARNÓW o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada

23.04.2018

1. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz.1073 ze zm. z dnia 2 czerwca 2017 r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm. z dnia 21 lipca 2017 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr XXXIV/365/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.

Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073 ze zm. z dnia 2 czerwca 2017 r.) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tarnów, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, w terminie do dnia 30.05.2018 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2. Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm. z dnia 21 lipca 2017 r.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tarnów w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 do dnia 30.05.2018 r.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz.1405 ze zm. z dnia 21 lipca 2017 r.): w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

3. Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Tarnów.

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.04.2018

Dokument oglądany razy: 533
« inne aktualności