bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postanowienie - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6, ust. 5 i art. 60 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tarnów z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: ZP.6733.1.41.2018 (data wpływu 19 czerwca 2018 r.), uzupełnionym drogą mailową w dniu 27 czerwca 2018 r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej do realizacji przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów działające przez pełnomocnika Pana Krystiana Dydaka: INSTAL-SANT KRYSTIAN DYDAK, uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie. W zakresie działki o nr ewid. 94/7 umarza postępowanie.

Uzasadnienie:
Wójt Gminy Tarnów pismem z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: ZP.6733.1.41.2018, (uzupełnionym w dniu 27 czerwca 2018 r. o wypis z EGiB) zwrócił się zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do organu właściwego w sprawach ochrony gruntów leśnych, tj. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzgodnienie projektu decyzji dotyczy wyłącznie działki, w której występuje użytek Ls, ponieważ na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest właściwy tylko w sprawach ochrony gruntów leśnych.

Działka o numerze ewid. 94/1 położona w Koszycach Wielkich, objęta liniami rozgraniczającymi obszar inwestycji stanowi grunt leśny o użytku Lslll. Działka nr 94/7 nie jest gruntem leśnym, w związku z czym w jej zakresie umorzono postępowanie. Zgodnie z EGiB właścicielami działki zawierającej użytek Ls są osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może być wydana w przypadku, gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc.

W zakresie uzgodnienia stwierdza się, że:
1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z posadowieniem związanej z nią infrastruktury na gruntach leśnych wymaga wyłączenia gruntu z produkcji leśnej.
2. obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy inwestycja jest podziemną inwestycją liniową o szerokości nie większej niż 2 metry i nie wymaga usunięcia drzew w czasie budowy i eksploatacji oraz jest zlokalizowana: w pasie drogi leśnej, w linii podziału powierzchniowego lub przy ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokości do 2 metrów. Sieć kanalizacji sanitarnej na gruntach leśnych winna być zlokalizowana zgodnie z ww. warunkami lub z zastosowaniem przewiertu sterowanego.
3. dopuszcza się realizację na gruntach leśnych posadowienia podziemnych inwestycji liniowych bez konieczności wyłączenia z produkcji, pod warunkiem, że sieć wybudowana zostanie metodą przewiertu sterowanego, nie będzie konieczności wycinki drzew i krzewów w czasie budowy i eksploatacji oraz będzie posadowiona poniżej poziomu systemu korzeniowego drzew. Takie posadowienie w żaden sposób nie może ograniczać prowadzenia gospodarki leśnej.

Wyżej wymienione zapisy dotyczące warunków posadowienia sieci kanalizacyjnej na gruntach leśnych powinny zostać umieszczone w treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie służy zażalenie wyłącznie inwestorowi do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.07.2018

Dokument oglądany razy: 454
« inne aktualności