bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA - WOŚ.6220.14.2018.EP

01.10.2018

 Na podstawie art. 87 i 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że 25 września 2018 roku wydana została decyzja znak: WOŚ.6220.14.2018.EP zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 listopada 2015 r. znak: WOŚ.6220.47.2014.KW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Czajki I"" na terenie miasta Tarnowa i gminy Tarnów.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Marszałka Województwa Małopolskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 pok. 323, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 01.10.2018

Dokument oglądany razy: 346
« inne aktualności