bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu (III) do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów

24.09.2018

1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu ( III) do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:
• Koszyce Małe,
• Koszyce Wielkie,
• Zgłobice

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 8 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. w godzinach od 830 do 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się dla miejscowości:
• Koszyce Małe - w dniu 24 października 2018 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Małych od godziny 14.00 do 15.15,
• Koszyce Wielkie - w dniu 24 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich od godziny 15.30 do 17.00,
• Zgłobice - w dniu 24 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zgłobicach od godziny 17.15 do 18.45,

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893 ze zm.) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r.


Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2. Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:
• Koszyce Małe,
• Koszyce Wielkie,
• Zgłobice.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 8 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r.


w godzinach od 8:30 do 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 28 listopada 2018 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka .

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 28 listopada 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.
Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.09.2018

Dokument oglądany razy: 1061
« inne aktualności