bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra

15.10.2018

1. Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:

• Zbylitowska Góra


Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893 ze zm.) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 listopada 2018 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 30 listopada 2018 r. w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka .
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.10.2018

Dokument oglądany razy: 487
« inne aktualności