bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - KR.RUZ.4211.188.2018.IT

15.10.2018

 Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, z dnia 11.09.2018 r., znak: O.KR.I-2.536.64.2018.mk, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do rowów w zlewniach potoków: Borowiec, Żabnica i Czarna, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka autostrady A4 (poprzednio węzeł Brzesko - węzeł Krzyż odcinek węzeł Wierzchowice - węzeł Krzyż), obecnie węzeł Tanów Mościce - Tarnów Centrum, udzielonych decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16.12.2008 r., znak: SW.II.l.MG.5214-36/08.


Lokalizację wylotów zawiera tabela zgodna z punktem III ww. decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego i stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wydziale Zgód Wodnoprawnych -ul. Piłsudskiego 22, pokój 306A (telefon: 12-628-43-56). Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych dokumentów, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego:
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Obwieszczenie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.10.2018

Dokument oglądany razy: 359
« inne aktualności