bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.2.2018

15.10.2018

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnów
zawiadamia strony postępowania,

że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej – wymiana czterech zbiorników podziemnych na dwa zbiorniki podziemne dwukomorowe”

wystąpiono, pismem znak: IR.6220.2.2018 r. z dnia 15.10.2018 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle o zajęcie stanowiska czy przedstawiona przez Inwestora w dniu 04.10.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie korekta uzupełniająca kartę informacyjną przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie na wydane przez powyższe Organy opinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, tj. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) stanowi, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.).
Zgodnie z art. 49 Kpa
§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu, adres: www.bip.gminatarnow.pl dnia 15.10.2018 r.
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska

mk

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.10.2018

Dokument oglądany razy: 316
« inne aktualności