bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.7.2018

23.10.2018

 Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn. zm.)


Wójt Gminy Tarnów
podaje do publicznej wiadomości


że w dniu 22 października 2018 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.7.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Urządzenie punktu skupu złomu i innych odpadów na działce na 617 w Koszycach Małych”.


Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy cytowanej na wstępie – Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, tj. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.gminatarnow.pl w dniu 23.10.2018 r.
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Koszyce Małe przy skrzyżowaniu ulicy Tarnowskiej z ulicą Wesołą w dniu 23.10.2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.10.2018

Dokument oglądany razy: 374
« inne aktualności