bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

26.10.2018

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (leksl jednolity Dz. U. z 2017 i\, poz. 1257) oraz art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496)


STAROSTA TARNOWSKI ZAWIADAMIA

że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków - reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Antoniewicza Plac Lasoty 7, 30-539 Kraków z dnia 21.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

1. Rozbudowę drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Jodlówka Walki, polegającej na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie jezdni drogi powiatowej, przebudowie odwodnienia drogi wraz z budową kładki nad rowem melioracyjnym oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Jodlówka Walki, gm. Tarnów na działkach nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771), 771/3 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3), 935/1 (935), 770, 773/8,172, 986, 279 w miejscowości Jodlówka Walki, gm. Tarnów,

2. Realizację inwestycji towarzyszących - działki przeznaczone pod inwestycję podlegające ograniczeniu w korzystaniu w miejscowości Jodlówka Walki, gm. Tarnów na działkach nr: 989/4 (989/3)


(W odniesieniu do nieruchomości, które podłegajej podziałowi - przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem).

została wydana decyzja Starosty Tarnowskiego znak: UAB.6740.754.3.2018.MK z dnia 24.10.2018 r. w sprawie zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1496), nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy.

W/w decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie:
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
- zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości,
- zatwierdzenia projektu budowlanego.

Nieruchomości w miejscowości Jodłówka-Walki wydzielone liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, które dotychczas nie są własnością Gminy Tarnów i Powiatu Tarnowskiego, stają się z mocy prawa, własnością:
a) Powiatu Tarnowskiego o następujące nieruchomości lub ich części w miejscowości Jodlówka-Walki, gm. Tarnów działki nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3),
b) Gminy Tarnów o następujące nieruchomości lub ich części w miejscowości Jodlówka-Walki, gm, Tarnów działki nr: 771/3 (771), 935/1 (935)
z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

Zgodnie z art. 18 ust. le ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496): w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
2. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji z nadanym rygorem natychmiastowej
wykonalności,
3. doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
rygoru natychmiastowej wykonalności albo
4. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pokój 104 w godzinach 8:00 - 15:00 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty 'Tarnowskiego, 33-100 Tarnów, Narutowicza 38, w terminie: - w przypadku wnioskodawcy - w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, - w przypadku pozostałych stron - w terminie 14 dni od daty, w której zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji poprzez obwieszczenie stanie się skuteczne, tj. w terminie 28 dni od daty ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Tarnowskiego. Z dniem doręczenia Staroście oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Wyjaśnia się również, że zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone pod drogę) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze zawiadomienia i obwieszczenia. Wyżej wymieniony przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję, do przesiania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Jednakże wyżej wymieniony przepis nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11 f ust. 5 w/w ustawy) Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.Decyzja 

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.10.2018

Dokument oglądany razy: 449
« inne aktualności