bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.05.2019

19.06.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer nr 39/27 objęta KW nr TR1T/00005335/9;

2) powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 0.3076 ha;

3) opis nieruchomości: działka numer 39/27 , niezabudowana;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „MN/U” jako obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, na cele upraw roślinności ozdobnej.

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6) stawka czynszu dzierżawnego: roczna, kwota netto 780 zł (183,2965 euro) do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%;

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

8) terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową dzierżawy;

9) zasady aktualizacji opłat: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb bezprzetargowy;

11) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2; 11 lipca 2019r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.06.2019

Dokument oglądany razy: 130
« inne aktualności