bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - ST-I.4210.5.2013.2017.JI

10.10.2019

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE
Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.} poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: ST-I.4210.5.2013.2017JI z dnia 8 października 2019 r. 26.02.2016 r. stwierdzającego, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI z dnia 13.04.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów - Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł Lwowska") /pierwotne brzmienie nazwy inwestycji — Przełożenie drogi krajowej nr 73 odcinek: Węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków - Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie, w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków -Tarnów/, są aktualne,


Powyższe postanowienie zostało wydane na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie znak: O.KR.I-2.4110.12.2015.49jd z dnia 19,09.2019 r.
Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, adres: al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, w godzinach pracy Wydziału.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.10.2019

Dokument oglądany razy: 265
« inne aktualności