bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.10.2019, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: zał graf (21-10-2019 ms)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada

11.10.2019

1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1009 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 21.10.2019 r. do 25.11.2019 r. w godzinach od 8.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Tarnów w sali narad pok. nr 207 od godziny 14.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893 ze zm.) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2019 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2. Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach 21.10.2019 r. do 25.11.2019 r.
w godzinach od 8.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 16.12.2019r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 16.12.2019 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 11.10.2019

Dokument oglądany razy: 344
« inne aktualności