bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - KR.ZUZ.3.421.824.2019.RW

05.12.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.10.2019 r. (data wpływu: 18.11.2019 r.), Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Dopływ spod Zawady (potok Dębnica), istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 2+010, znajdującym się na dz. nr 104/3 obr. Tarnowiec, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Nabrzeżna w m. Tarnowiec, gm. Tarnów.


Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów wgodz. 8:30 - 14:30, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi Robert Wrzosek, tel. 14 637 69 15, e-mail: Robert.Wrzosek@wodv.gov.pl

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.12.2019

Dokument oglądany razy: 174
« inne aktualności