bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe

13.01.2020

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniach od 20.01.2020 r. do 24.02.2020 r. w godzinach od 8:30 do 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.02.2020 .r. od godziny 10:00 do 11:00 w Urzędzie Gminy Tarnów w sali narad pok. nr 207.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów,
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2020 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnów.

- Mapa

- Tekst

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.01.2020

Dokument oglądany razy: 1049
« inne aktualności