bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie - ST-I.4220.1.109.2019.JT

04.02.2020

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) [dalej: kpa] w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) [dalej: ustawa ooś],

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu opinii znak: ST-I.4220.1.109.2019.JT z dnia 04.02.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Czajki I", planowanego do realizacji przez Grupę Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.


Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie (al. Solidarności 5 – 9, pok. 501) w godzinach pracy Wydziału, a także w Urzędzie Miasta Tarnów.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
(-)
mgr inż. Paweł Kozioł
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie
Dokument podpisany elektronicznie

Wyciąg z przepisów prawnych:
- art. 49 kpa –
„§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

- art.74 ust. 3 ustawy ooś - „Jeżeli liczba stron postępowania: 1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. 

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.02.2020

Dokument oglądany razy: 1973
« inne aktualności