bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości Zgłobice - IR -271.1.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Informacja o udzieleniu zamówienia

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofertZmiana terminu składania ofert: 29-01-2018
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.

I ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP zlokalizowanego na dz. nr 259/2 i 297 w miejscowości Zgłobice.
2. Kod CPV: 45000000 Roboty budowlane 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45410000 Roboty budowlane wykończeniowe 45110000 Roboty – burzenie i rozbiórka obiektu
3. Zakres robót obejmuje:
A.- Rozbiórkę istniejącego budynku remizy strażackiej na dz. nr 297 oraz rozbiórkę wieży obserwacyjnej
B. - Budowę budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP na dz. nr 259/2 i 297 w Zgłobicach, w tym: - roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe - instalacja wewnętrzna wod.-kan. - instalacja centralnego ogrzewania - instalacje wentylacyjne - instalacje klimatyzacyjne - instalacja elektryczna - instalacje zewnętrzne (deszczowa, wodociągowa i sanitarna) - zagospodarowanie terenu -drogi, place, chodniki - ogrodzenie - mała architektura - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Projekt

- Przedmiary

- SST

- Projekt umowy

- Odpowiedź 1

- Pozwolenie na rozbiórkę

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.01.2018 15:22
Ostatnia zmiana dnia: 2018-03-07 12:10:15
Dokument oglądany razy: 1501
Podlega Ustawie