bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 14 285 716,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2018 rok - FN. 271.1.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Informacja z otwarcia ofert
1. Dane Zamawiającego
Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.
www.gmina.tarnow.pl, tel. +48 14 688 01 19, faks +48 14 688 01 30
e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl
Godziny urzędowania:
od 8:30 do 16:30 (poniedziałek)
od 7:30 do 15.30 (od wtorku do piątku).

2. Tryb udzielania zamówienia
2.1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-art.46 ustawy Pzp o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.
2.2. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
3.1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Numer ogłoszenia 2018/S 074-165880 z dnia 17.04.2018r. (przesłanego w dniu 12 kwietnia 2018 r.)
3.2. Strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl w dniu 17.04.2018r.
3.3. Tablica ogłoszeń: w siedzibie Zamawiającego.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
4.1 Formą kontaktów poza pisemną jest faks lub e-mail:
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są Pani Irena Podraza ( e-mail: skarbnik@gmina.tarnow.pl) i Pan Andrzej Rój (e-mail:aroj@gmina.tarnow.pl)
Nie przewiduje się jakichkolwiek kontaktów telefonicznych czy spotkań.
4.2 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawcy są zobowiązani do stosowania oznaczenia numeru referencyjnego postępowania określonego w SIWZ we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących niniejszego postępowania.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
4.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zasady składania przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego określają przepisy Ustawy Pzp. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnień Zamawiającego, jako późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Dział II – Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 14 285 716,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2018 rok”.
Zamawiający wymaga, aby udzielanie kredytu i obsługa jego spłaty odbywała się wg poniższych zasad:
1. Udzielenie kredytu do kwoty 14 285 716,00 złotych – kredyt zostanie pobrany w transzach, których wysokość zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę w pisemnej dyspozycji do uruchomienia transzy kredytu tzw. „na żądanie”.
2. Spłata kredytu w latach i kwotach:
a) 2019 rok - 806 315,00 zł
b) 2020 rok - 1 300 000,00 zł
c) 2021 rok - 1 400 000,00 zł
d) 2022 rok - 1 850 000,00 zł
e) 2023 rok - 2 150 000,00 zł
f) 2024 rok - 2 250 000,00 zł
g) 2025 rok - 2 250 000,00 zł
h) 2026 rok - 2 279 401,00 zł


3. Spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od 28.02.2019 r.
4. Spłata odsetek następować będzie w następujących terminach :
a) odsetki od kredytu za rok 2018 będą płatne jednorazowo w dniu 31.12.2018 r.
b) odsetki za lata 2019 – 2026 – w terminach spłaty rat kapitałowych.
5. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
6. Stała marża banku (określona w załączniku nr 1a do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
7. Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią.
8. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco”.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji
11. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
12. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.
13. Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów.
14. Informacje dodatkowe:
• Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
• Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
• W Gminie nie był prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Wspólny Słownik Zamówień CPV 66113000-5 – Usługi udzielenia kredytu
Okres wykorzystania kredytu: lipiec 2018 – grudzień 2026 r.

Raty będą spłacane w poszczególnych latach, na koniec miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia.
Spłata odsetek następować będzie w okresach spłaty rat kapitałowych na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę bez obciążeń Zamawiającego kosztami.
Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR – 1M powiększone o marżę banku.
Stawka WIBOR – 1M dla kolejnych okresów spłaty według notowania na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca za który będą naliczone odsetki.
W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego.
Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kapitałowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.

2. Termin wykonania zamówienia
Udzielenie kredytu - od 07.2018 do 31.12.2026
Załączniki:

- SIWZ

- UE - ogłoszenie

- Formularze

- JEDZ

- załącznik

- Odpowiedź 1

- Odpowiedź 2 

- Odpowiedź 2A

- Odpowiedź 3

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.04.2018 12:32
Ostatnia zmiana dnia: 2018-06-27 09:35:33
Dokument oglądany razy: 550
Podlega Ustawie