bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych dla 8 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym zlokalizowanym na dz. nr 891 w miejscowości Koszyce Wielkie - GK.7021.7.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych dla 8 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym zlokalizowanym na dz. nr 891 w miejscowości Koszyce Wielkie”.

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej – 2 lokale,
2) instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej - 2 lokale,
3) przyłącz wody – 8 lokali,
4) przyłącza kanalizacji sanitarnej – 8 lokali,
7) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej,
8) uporządkowanie terenu.

2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

3. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

4. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót.
Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłat za zużytą energię, wodę.
III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac, zgodnie z przedmiarem robót.
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu pełnego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu opracowanego w oparciu o przedmiar robót.
3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-15
4. Termin wykonania zamówienia do 15.10.2018 r.
5. Rozliczenie za wykonanie zadania następować będzie na podstawie kosztorysu podwykonawczego. Roboty nie wykonane nie będą podlegały zapłacie.
6. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 26.09.2018r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej:
2. „Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych dla 8 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym zlokalizowanym na dz. nr 891 w miejscowości Koszyce Wielkie”
3. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Mapy

- Formularz

- PrzedmiarOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.09.2018 12:45
Ostatnia zmiana dnia: 2018-09-21 12:45:21
Dokument oglądany razy: 219
Nie podlega Ustawie