bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa drogi gminnej nr 201511K ulica Szklarniowa na odcinku km 0+00035 do 0+580 w miejscowości Koszyce Wielkie - IR -271.7.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.

• ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

• TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 201511K ulica Szklarniowa na odcinku km 0+00035 do 0+580 w miejscowości Koszyce Wielkie

2. Kod CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Zakres robót obejmuje:
- budowę 576 m chodnika szer. 2 m (odcinkowo 1,25-2,90 m) przy krawędzi jezdni, z kostki betonowej gr. 6 cm, na zjazdach gr. 8 cm
-przebudowę odwodnienia drogi po stronie chodnika obejmujące odcinkową przebudowę istniejącego rowu krytego w km 0+559 do 0+580, przebudowę istniejącego rowu po stronie chodnika, w tym odcinkowo jego likwidację lub zabudowę,
-przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową w zakresie włączenia chodnika,
-przebudowę wjazdów indywidualnych na odcinku chodnika,
-zabezpieczenie 11 szt. kolizji z siecią wodociągową, telekomunikacyjną podziemną i energetyczną kablową z regulacją studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do poziomu chodnika,
-urządzenia techniczne drogi – balustrada U-11a 5m,
-nakładka asfaltowa 2985 m2,
-niwelacja i obsianie terenu przyległego trawą.


4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót:
Przebudowa drogi gminnej ul. Szklarniowej, w Koszycach Wielkich w km 0+003,5 -0+580 na działkach 487, 524/4, 515/13, 508/4 opracowanych przez Biuro Projektowe TRAKT Andrzej Grądalski.

5. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady dokumentacji technicznej i przedmiarów) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust.1 ustawy pzp (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Przedmiary

- Dokumentacja techniczna

- Projekt umowy

- STWiOR

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.05.2019 13:26
Ostatnia zmiana dnia: 2019-06-13 13:53:26
Dokument oglądany razy: 520
Podlega Ustawie