bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.08.2019 08:33, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: link - korekta(ms)

Przebudowa drogi gminnej nr 201593K ulica Sportowa w miejscowości Tarnowiec w km 0+00 do 1+123 - IR -271.10.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p.zm./.


ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

• TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 201593K ulica Sportowa w miejscowości Tarnowiec w km 0+00 do 1+123

2. Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

3. Zakres robót obejmuje:
- prace demontażowe, roboty przygotowawcze, podbudowa
- kanalizacja deszczowa 315-400mm - 566,4m
- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm – 2418,6m2
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej, energetycznej i gazowej,
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej – 4680m2.


4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej w ramach pozwolenia na budowę :
Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ul. Sportowa w m. Tarnowiec opracowanych przez Biuro Projektowe DROGOWIEC Miłosz Klimowski .

5. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady dokumentacji technicznej i przedmiarów) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust.1 ustawy pzp (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

8. Wymagania związane z aspektem gospodarczym, środowiskowym lub społecznym wykonania zamówienia (art.29 ust.4 pzp): nie przewiduje się.

9. Wymagania związane z ubieganiem się wyłącznie zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych ( art. 22 ust.2 pzp ): nie przewiduje się
9.1 Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do w/w jednej lub więcej kategorii, nie mniejszy niż 30%: nie dotyczy.

10. Dokumentowanie zatrudnienia na umowę o pracę.
Usługi, roboty budowlane wymagające zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (art.29 ust.3a pzp) : Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

10.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

10.2.Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
a. w celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
b. w oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą składania oświadczenia. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
c. na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie,
o którym mowa w lit. a wraz z aktualną deklaracją ZUS DRA w terminie do 5 dni od wezwania. Z wezwaniem Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy nie częściej niż 2 razy w czasie trwania umowy;
d. w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika, przed zakończeniem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
e. w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do dochowania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę lub prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o których mowa wyżej, lub Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.
f. jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści lit. a – c, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
g. sankcje za naruszenie wymogów zatrudnienia osób na umowę o pracę określa projekt umowy.


11. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia ( art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp): nie wymaga się.

12. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (art. 36b ust.1 pzp).

13.Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

14. Możliwość składania ofert częściowych - nie przewiduje się.
14.1 Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części/maksymalnej liczby części/tylko jednej części: nie dotyczy
14.2 Zastrzeżenie Zamawiającego do prawa udzielenia łącznie następujących części: nie dotyczy
14.3 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy: nie dotyczy

15. Możliwość składania ofert wariantowych - nie przewiduje się.
15.1 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny - nie dotyczy.
15.2 Kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: - nie dotyczy.

16. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a pzp: nie dotyczy
Załączniki:

- Odpowiedź 1

- Odpowiedź 2

- Odpowiedź 3

- Przekroje

- SIWZ

- BZP

- Przedmiar - etap 1

- Przedmiar - etap 2

- Dokumentacja

- Projekt umowy

- STWiOR

- Załączniki (odt)

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.08.2019 08:33
Ostatnia zmiana dnia: 2019-09-11 15:00:56
Dokument oglądany razy: 316
Podlega Ustawie