bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego zagospodarowania terenów – centrum wsi: Biała i Wola Rzędzińska - IR -271.8.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego zagospodarowania terenów - centrum wsi: Biała i Wola Rzędzińska II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1- Biała - część działki nr 233/4 - boisko wielofunkcyjne / piłka ręczna, siatkówka , koszykówka ,tenis/ o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzenie terenu i boiska, plac zabaw dla dzieci, grill biesiadny z zadaszeniem, chodniki, oświetlenie terenu, mała architektura, zieleń. Część 2 -Wola Rzędzińska II - działka nr 4704/8 - parking wraz z odwodnieniem, działka 4705 - boisko do piłki nożnej o nawierzchni -sztuczna trawa wraz z odwodnieniem, po wschodniej stronie boiska bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej /siatkówka, koszykówka, tenis/ -na istniejącej nawierzchni asfaltowej, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie terenu i boisk, ciąg miejsc do siedzenie wzdłuż zachodniej strony boiska, oświetlenie boisk, mała architektura, zieleń. Zakres opracowania obejmuje oddzielnie dla każdej części zamówienia : A/ materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego B) opracowanie projektu - w 5 egz w tym projekt odwodnienia, oświetlenia, inne jeśli przepisy wymagają - 5 egz. C) zebranie zgód właścicieli gruntów na wejście w teren, celem wykonania robót ujętych w projekcie , D) kosztorys inwestorski - 1 egz E) przedmiary - 1 egz F) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz G) materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy -3 egz. H) operaty, w tym operat wodnoprawny - jeśli wymagane -2 egz. Uwaga: a)Dokumenty należy przedłożyć w wersji papierowej, a dokumenty wymienione w pkt. III 3. B) D) E) dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf . b)Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego. Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu min. 2 zadań -projektów kompleksów rekreacyjno-sportowych, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu wykonanych projektów wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania kanalizacji oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania oświetlenia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych. 1.2 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.3 W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.4 Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym. 1.5 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101 Ip w cenie 5 zł lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie jest przewidziane dofinansowanie..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego zagospodarowania terenów - centrum wsi Biała..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Biała część działki nr 233/4 - boisko wielofunkcyjne / piłka ręczna, siatkówka , koszykówka ,tenis/ o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzenie terenu i boiska, plac zabaw dla dzieci, grill biesiadny z zadaszeniem, chodniki, oświetlenie terenu, mała architektura, zieleń..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego zagospodarowania terenów - centrum wsi Wola Rzędzińska II..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wola Rzędzińska II - działka nr 4704/8 - parking wraz z odwodnieniem, działka 4705 - boisko do piłki nożnej o nawierzchni -sztuczna trawa wraz z odwodnieniem, po wschodniej stronie boiska bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej /siatkówka, koszykówka, tenis/ -na istniejącej nawierzchni asfaltowej, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie terenu i boisk, ciąg miejsc do siedzenie wzdłuż zachodniej strony boiska, oświetlenie boisk, mała architektura, zieleń..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- mapa Biała
- mapa Wola Rzędzińska

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.05.2012 15:50
Ostatnia zmiana dnia: 2012-06-13 12:40:15
Dokument oglądany razy: 1367
Podlega Ustawie