bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkowej Kapliczce Domkowej „Nad Zimną Wodą” położonej w miejscowości Wola Rzędzińska.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkowej Kapliczce Domkowej „Nad Zimną Wodą” położonej w miejscowości Wola Rzędzińska.

Zakres prac.
4.1. Fundamenty – zakres i technologia prac.
4.1.1. Odsłonięcie od zewnątrz fundamentów poniżej posadowienia stopy.
4.1.2. Usunięcie zdezintegrowanej zaprawy z partii fundamentowej i oczyszczenie całości fundamentów za pomocą sprężonego powietrza.
4.1.3. Uzupełnienie ubytków muru w partii fundamentowej przy użyciu analogicznego materiału co oryginalny (kamienie, cegły, zaprawa wapienno-piaskowa).
4.1.4. Spoinowanie całości muru w partii fundamentowej zaprawą wapienno-piaskową.
4.1.5. Wykonanie opaski z betonu zbrojonego o przekroju 30x20cm, spinającej fundament kapliczki na poziomie stopy.
4.1.6. Wykonanie podbicia od zewnątrz fundamentu odcinkowo, pod stopa i opaską żelbetową.
4.1.7. Skucie wylewki cementowej we wnętrzu kapliczki.
4.1.8. Odsłonięcie fundamentu od wewnątrz do poziomu poniżej stopy, jak od strony zewnętrznej.
4.1.9. Oczyszczenie muru fundamentowego, usunięcie zdezintegrowanej zaprawy, uzupełnienie ubytków w murze i spoinowanie, analogicznie jak od strony zewnętrznej.
4.1.10. Wykonanie opaski z betonu zbrojonego od wewnątrz, łączącej się z wykonanym wcześniej podbiciem.
4.1.11. Usunięcie gruzu i ziemi z wnętrza do poziomu opaski betonowej.
4.1.12. Wytynkowanie „na ostro” muru fundamentowego zaprawa wapienno-piaskową.
4.1.13. Wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcyjna powyżej opaski betonowej preparatem wg specyfikacji materiałowej.
4.1.14. Wykonanie izolacji pionowej powierzchni opaski betonowej od wewnątrz i od zewnątrz środkiem wg specyfikacji materiałowej.
4.1.15. Zasypanie wnętrza i wykopu na zewnątrz keramzytem lub drobnym tłuczniem kamiennym.
4.2. Dach kapliczki – zakres i technologia prac
4.2.1. Demontaż desek wiatrówek, krzyża metalowego i obróbek blacharskich.
4.2.2. Zdjęcie pokrycia z dachówek ceramicznych.
4.2.3. Naprawa więźby dachowej (stężenie elementów na łączeniach, wymiana partii zniszczonych).
4.2.4. Oczyszczenie stropu z luźnych frakcji i pyłów za pomocą sprężonego powietrza.
4.2.5. Wykonanie otworu wentylacyjnego w stropie do wnętrza kapliczki.
4.2.6. Ewentualne skonsolidowanie stropu warstwą nowej wylewki z betonu zbrojonego, opartej na murach obrysowych.
4.2.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem wg specyfikacji materiałowej.
4.2.8. Wykonanie izolacji termicznej stropu za pomocą warstwy wełny mineralnej.
4.2.9. Założenie folii paro przepuszczalnej na więźbie.
4.2.10. Pokrycie połaci dachu nową dachówką ceramiczną – karpiówką o małym formacie na kontr łatach. Proponuje się wzór „rybiej łuski”
4.4. Wnętrze kapliczki – zakres i technologia prac.
4.4.1. Usunięcie wyposażenia kapliczki.
4.4.2. Skucie posadzki cementowej.
4.4.3. Wymiana gruntu we wnętrzu do poziomu wykonanego wcześniej podbicia fundamentu.
4.4.4. Skucie całości tynku z czasu ostatniego remontu kapliczki ze ścian, mensy ołtarzowej i stropu.
4.5. Drzwi i okna – zakres i technologia prac
4.5.1. Przewiezienie zdemontowanej stolarki do warsztatu.
4.5.2. Wykonanie remontu stolarskiego drzwi, ościeży i obramień okiennych, polegającego na wzmocnieniu konstrukcji, wymianie ewentualnych zniszczonych fragmentów, usunięciu lakieru, szpachlowaniu i nałożeniu nowej farby w kolorze istniejącym.
4.5.3. Osadzenie wyremontowanej stolarki w kapliczce.
4.5.4. Zamontowanie nowego progu z drewna twardego.

4.7. Krzyż metalowy w szczycie elewacji frontowej
4.7.1. Demontaż krzyża i przewiezienie do pracowni metaloplastycznej.
4.7.2. Wykonanie specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, metaloplastycznych oraz pomalowanie farbą Hammerite w kolorze grafitowym.
4.7.3. Montaż krzyża po zakończeniu wszystkich prac budowlano-konserwatorskich.

Termin realizacji wrzesień- październik 2015r.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W wartości wynagrodzenia należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia (ponoszone przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Ofertę proszę przedłożyć w formie pisemnej do dnia 20 sierpnia, na następujący adres:

Urząd Gminy Tarnów
Ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
Załączniki:
1) Oferta - wzór,
2) Charakterystyka obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną
3) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego do 30 000 euro. (projekt umowy)
4) przedmiary

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.07.2015 14:07
Ostatnia zmiana dnia: 2015-09-21 14:17:44
Dokument oglądany razy: 873
Nie podlega Ustawie