bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na remonty i odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. - GK.271.10.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPostępowanie zakończone

Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm. / , w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn.
- remont drogi gminnej nr dz. ewid. 160/3 ( 201661K ), nr dz. ewid. 274 ( 201664K ) ul.
Podgórska w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 - 0+440
- remont drogi gminnej nr dz. ewid. 695 ( 201533K ) tzw. w kierunku Zabłędzy w Łękawce
w km 0+000 - 1+420
- odbudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 177, 181/8 ( 201503K ) ul. Norwida w Koszycach
Wielkich w km 0+000 – 0+290
zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
(kody CPV: 45 23 32 20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 23 31 42 6 – roboty w zakresie naprawy dróg
1. Zakres robót obejmuje między innymi:
- remont ul. Podgórskiej w Zbylitowskiej Górze
 korytowanie
 wykonanie podbudowy
 wykonanie nawierzchni asfaltowej
- remont drogi tzw. w kierunku Zabłędzy w Łękawce
 Uzupełnienie podbudowy
 Stabilizacja podłoża cementem
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej
- odbudowa ul. Norwida w Koszycach Wielkich
 korytowanie
 wykonanie podbudowy
 wykonanie nawierzchni asfaltowej
 ułożenie krawężników
 wykonanie kanalizacji opadowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót.
3.Uwagi:
 Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
 W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania
2
budowy (odbioru końcowego robót),
 Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
 Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
 We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp.:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a pzp wymaga zatrudnienie przez
Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, dotyczących wykonania:
- podbudowy
- stabilizacji podłoża
- nawierzchni bitumicznych
- kanalizacji opadowej
w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej siwz realizację
przedmiotowego zamówienia.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 31.08.2017 r.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiar 1

- Przedmiar 2

- Przedmiar 3Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.03.2017 13:24
Ostatnia zmiana dnia: 2017-04-07 14:32:53
Dokument oglądany razy: 871
Podlega Ustawie