bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań inwestycyjnych pn. - odbudowa drogi gminnej nr 302/1, 303/3, 304/1, 305/3, 306/19 ( 201749K ) ul. Promienna w Koszycach Małych w km 0+000 - 0+556 - remont drogi gminnej 201669K nr dz. ewid. 645 tzw. w kierunku Zgłobic w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 - 1+080 zniszczonych podczas powodzi w 2011 r. - GK.271.20.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony
- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. / , w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn.
- odbudowa drogi gminnej nr 302/1, 303/3, 304/1, 305/3, 306/19 ( 201749K ) ul.
Promienna w Koszycach Małych w km 0+000 - 0+556
- remont drogi gminnej 201669K nr dz. ewid. 645 tzw. w kierunku Zgłobic w Zbylitowskiej
Górze w km 0+000 - 1+080
zniszczonych podczas powodzi w 2011 r.

(kody CPV: 45 23 32 20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 23 31 42 6 – roboty w zakresie naprawy dróg
45 23 13 00 8 – roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków

1. Zakres robót obejmuje między innymi:
- odbudowa ul. Promiennej w Koszycach Małych
• odbudowę drogi ( podbudowy, nawierzchnia z kostki )
• wykonanie kanalizacji opadowej
• przebudowę sieci energetycznej
• przebudowę wodociągu i gazociągu
• budowę oświetlenia drogowego
- remont drogi tzw. w kierunku Zgłobic w Zbylitowskiej Górze
• Uzupełnienie podbudowy
• Stabilizacja podłoża cementem
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót.

3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp.:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a pzp wymaga zatrudnienie przez
Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, dotyczących wykonania:
- podbudowy
- stabilizacji podłoża
- nawierzchni bitumicznych
- nawierzchni z kostki
- kanalizacji opadowej
- robót elektrycznych, sanitarnych
w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej siwz realizację
przedmiotowego zamówienia.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 31.10.2017 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- SIWZ - załączniki

- dokumentacja projektowa - ul. promienna

- przedmiary

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.07.2017 08:40
Ostatnia zmiana dnia: 2017-08-02 14:53:22
Dokument oglądany razy: 778
Podlega Ustawie