bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Tarnów

 
Ogłoszenie o przydzielonych dotacjach

Zarządzenie nr VII/236/2016 z dnia 30-12-2016 r.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/241/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów pod nazwą:

Zadanie nr I - Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia.
Wspierane będą następujące działania:
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
- realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz pikników i festynów rodzinnych promujących życie bez alkoholu, bez narkotyków i bez przemocy.
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych,
- podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizacji szkoleń i badań profilaktycznych (min. rehabilitacja kobiet po mastektomii)
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, spotkań integracyjnych dla rodzin, przedsięwzięć służących aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, a także przeciwdziałających uzależnieniom, nałogom i patologiom społecznym.
Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów:
- uczestniczenia dzieci w różnych formach wypoczynku,
- uczestnictwa zawodników niepełnosprawnych w olimpiadach i zajęciach rehabilitacyjnych,
- rehabilitację psychofizyczną kobiet po mastektomii (ćwiczenia rehabilitacyjne, masaże, zabiegi),
- pomocy dzieciom niepełnosprawnym (zajęcia plastyczne, turnusy i zajęcia rehabilitacyjne, organizacja imprez m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, rehabilitacja na basenie).
- zakupu nagród dla uczestników konkursów oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją festynów rodzinnych,
organizacji dla dzieci i młodzieży kursów i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

Beneficjentami zadania będą dzieci i dorośli z grup ryzyka z terenu Gminy Tarnów.
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań: 54 500 zł


Zadanie Nr. II- Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych.

W szczególności dofinansowane będą działania:
- organizowanie lub uczestniczenie w organizowanych przez innych imprezach sportowo-rekreacyjnych, zawodach, turniejach, konkursach,
- organizowanie sportowych imprez rekreacyjno – ruchowych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie szkoleń, treningów,
- organizowanie obozów sportowych,
- prowadzenie systematycznych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.

Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trenerów, nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe i pracowników obsługi,
- pokrycie kosztów przygotowania obiektu sportowego, utrzymania boiska sportowego (koszenie trawy, walcowanie, znakowanie linii bocznych),
- opieki i badań lekarskich dzieci i młodzieży,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych,
- zakup napojów dla dzieci i młodzieży podczas treningów i zawodów,
- zakup nagród dla uczestników zawodów, turniejów,
- pokrycie kosztów transportu związanych z przejazdem dzieci i młodzieży wraz z opiekunami i trenerami na zawody (wynajem, utrzymanie i eksploatacja autobusu, zatrudnienie kierowcy, obowiązkowe ubezpieczenie OC autobusu, zakup paliwa),
- pokrycie kosztów zgłaszania dzieci i młodzieży do udziału w imprezach sportowych,
- opłaty startowe w zawodach, turniejach,
- koszty konsultacji sportowych,
- koszty szkoleń teoretyczno - praktycznych,
- koszty treningów, ekwiwalentu sędziowskiego i przejazdu sędziów na zawody dzieci i młodzieży,
- wynajem sali do treningu,
- wynagradzanie obsługi księgowej,
- koszty zużycia energii, gazu, wody, wywozu śmieci, środków czystości i wyposażenia apteczki w części odpowiadającej ilości zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież z terenu Gminy Tarnów.
Łączna kwota planowana na realizację zadania: 510 000 zł


Zadanie nr III- Popularyzowanie i ochrona tradycji kulturowych Gminy Tarnów i jej mieszkańców, wspieranie artystów amatorów, kultywowanie pamięci o osobach zasłużonych dla gminy, regionu i kraju, miejscach i wydarzeniach historycznych.

Zadanie realizowane będzie poprzez:
- wspieranie artystów amatorów z terenu gminy,
- kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych,
- organizowanie nauki tańców ludowych,
- odtwarzanie i prezentowanie obrzędów ludowych,
- przygotowanie prezentacji (widowisk) tradycyjnych obrzędów i zwyczajów podczas gminnych świąt i uroczystości,
- przygotowanie oprawy muzycznej gminnych imprez i uroczystości,
- edukację muzyczną dzieci i młodzieży, organizowanie ćwiczeń, prób przed występami publicznymi,
- podtrzymywanie tradycji działania orkiestr dętych.

Środki uzyskane z dotacji na realizację tych zadań mogą być wykorzystane na:
- pokrycie kosztów związanych z urządzaniem wystaw,
- transportem członków organizacji artystycznych do miejsc organizowanych wystaw,
- zakupem strojów ludowych, umundurowania,
- przejazdu na przeglądy (wynajem, utrzymanie i eksploatacja autobusu, zatrudnienie kierowcy, obowiązkowe ubezpieczenie OC autobusu, zakup paliwa), konkursy, uroczystości,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia choreografa,
- zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, strojów.

Beneficjentami zadania będą dzieci i dorośli z terenu Gminy Tarnów.
Łączna kwota planowana na realizację zadania: 27 000 zł

§ 2.

Ogłoszenie o konkursach ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, na okres od dnia wydania niniejszego zarządzenia do dnia 7 grudnia 2016 r.

§ 3.


Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników,
– zwani dalej oferentami.

§ 4.

1. Zadania, o których mowa w § 1, mogą być realizowane w okresie między dniem
1 stycznia 2017 r. a dniem 31 grudnia 2017 r.
2. Wójt Gminy Tarnów zleca realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1,
w zakresie, na zasadach i w terminach określonych w umowie.
3. Na realizację zadań wybranych do realizacji w wyniku konkursu ofert, z budżetu gminy udzielana jest dotacja, przy czym dotowane będą wyłącznie zadania realizowane na terenie gminy Tarnów i na rzecz jej mieszkańców.
4. Oferent ubiegający się o współpracę z gminą Tarnów w realizacji zadania określonego
w § 1, zobowiązany jest wykazać się własnym wkładem finansowym oraz własnym wkładem rzeczowym, pochodzącym z innych źródeł niż budżet gminy oraz winien prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 5.


1. Ofertę na realizację zadania publicznego gminy Tarnów wymienionego w §1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2016 r. do godz. 15:30,
w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, dziennik podawczy, pok. 6 A (parter) lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Tarnów. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę wraz z załącznikami umieszcza się w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2017 r.”, podając pełną nazwę i adres oferenta. (Wybierając numer zadania I, II lub III)
3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
4. Do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie oferty wypełnione komputerowo w wersji drukowanej, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 19.08.2016 r. poz. 1300) wraz
z wymaganymi załącznikami. Oznacza to, że w ofercie nie należy zmieniać układu, treści i kolejności punktów/pytań. Należy podać informacje we wszystkich możliwych punktach oferty, natomiast w przypadku, gdy punkt/pytanie nie dotyczy oferenta bądź zgłaszanego przez niego projektu, należy w tym miejscu wpisać np. „nie dotyczy”; w przypadku znaku (*) należy postąpić zgodnie z instrukcją (niepotrzebne skreślić).
5. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, przy czym należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
6. Do oferty dołącza się następujące załączniki:
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym podmiotu składającego ofertę, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
c) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
8. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie określonym § 5 pkt.1 niniejszego zarządzenia lub podpisane przez osoby nieuprawnione do występowania w imieniu podmiotu, zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.
9. Za dochowanie terminu i kompletność oferty odpowiada oferent.
10. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku, oferent musi odpowiednio dostosować zakres merytoryczny oraz finansowy zadania do realnie przyznanej dotacji, pod rygorem odmowy zawarcia umowy dotacji.

§ 6.


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 31 grudnia 2016 r.
2. Oferty są opiniowane i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
3. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, spełniający kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. Kandydatów do pracy w Komisjach Konkursowych zgłasza się w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. składając wypełniony formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Gminy Tarnów, przesyłając pocztą lub pocztą elektroniczną pod adres: aminor@gmina.tarnow.pl.
4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Członków Komisji powołuje Wójt Gminy Tarnów, w tym także spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, kierując się przy tym posiadaną przez nich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs. Przy czym w skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty biorące udział w konkursie, których oferty rozpatrywać będzie ta Komisja.
6. Regulamin pracy Komisji ustala Wójt Gminy Tarnów.
7. Podczas rozpatrywania ofert Komisja Konkursowa ocenia przede wszystkim:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
8. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert oraz przekazuje oferty Wójtowi Gminy Tarnów wraz z własnymi rekomendacjami.
9. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Tarnów.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów. W terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert, osoba zainteresowana może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd do decyzji Wójta Gminy Tarnów
w sprawie wyboru ofert i wielkości przyznanych dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
12. Dla ważności otwartego konkursu ofert wystarczające jest, gdy zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
13. Wójt Gminy Tarnów unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów.

§ 7.


1. Wójt Gminy Tarnów, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki zawiera umowy na realizację zadań publicznych z wyłonionymi w konkursie organizacjami pozarządowymi - zleceniobiorcą, podmiotem.
2. Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 19.08.2016 r. poz. 1300)
3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o realizację zadania publicznego, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

§ 8.


1. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystane zgodnie z zapisami działu VI „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2017”, przy czym żadne wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez organizacje i podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
2. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
prowadzenie działalności gospodarczej,
prowadzenie działalności politycznej,
prowadzenie działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców
i samorządów zawodowych,
prowadzenie działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna
zakup gruntów,
pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

§ 9.


Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadań publicznych, są zobowiązane do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) korekty kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana,
3) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego
w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 19.08.2016 r. poz. 1300)
4) informowania o dotowaniu zadania ze środków budżetu Gminy Tarnów.

§ 10.


Zgodnie z art. 17 ustawy, Wójt Gminy Tarnów, zlecając zadanie publiczne, może dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§ 11.


Podaje się do wiadomości, że na realizację zadań publicznych przyznano następujące kwoty:
w roku 2013 przekazano kwotę 474 600 zł
w roku 2014 przekazano kwotę 480 900 zł
w roku 2015 przekazano kwotę 479, 300 zł
w roku 2016 przekazano kwotę 596 500 zł

§ 12.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Dokumenty:

- Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VII/200/2016 z 14 listopada 2016 r.

- Program współpracy na 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisjach konkursowych

- Oferta

- Projekt umowy

- Sprawozdanie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.11.2016
Dokument oglądany razy: 760
Ostatnie zmiany: 2017-01-03 14:51:24