bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana linku (ms)

Ochrona środowiska

 

Śmieci

- Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów - Uchwała Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016 r

- UCHWAŁA NR XXIX/337/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

- UCHWAŁA NR XXIX/338/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiPozostałe dokumenty

- Plan Gospodarki Niskoemisjyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-23

- Informacja o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ! - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

- Informacje dla przedsiębiorców zajmujących się wprowadzaniem do obrotu baterii lub akulmulatorów lub ich przetwarzaniem - UMWM - pismo SR-I.313.3.15.2011

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów - aktualizacja na lata 2016-20

- Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnów na lata 2016-23

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów - Uchwała RGT z dnia 16 września 2009 r. - Nr XXXVIII/362/09

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Tarnów - Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/307/2009 z dnia 24 marca 2009 r. - Załącznik 1 - Załącznik 2

- UCHWAŁA NR XV/192/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia rapotu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów w latach 2013-14 z uwzględnieniem roku 2015Przydomowe oczyszczalnie / przepompownie ścieków:

UCHWAŁA NR XIV/181/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków

- Wniosek o udzielenie dotacji celowej 

- Zgłoszenie wykonania 

- Informacja - realizacja

- Informacja - badania (od 1-01-2016 r,)
Formularze do pobrania:

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.(pdf)  wersja word/libre office  (informacja)

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (pdf)       wersja word/libre office


- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- Ankieta dot. azbestu

- Wniosek o odbiór azbestu z posesji

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wer. pdf) / (wer. odt - Libreoffice)Sprawozdawczość

- Obowiązki sprawozdawcze firm przetwarzających odpadyOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 12.09.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 24.03.2011
Dokument oglądany razy: 14 321