bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLVI Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 roku


UCHWAŁA NR XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLVI/456/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


UCHWAŁA NR XLVI/457/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XLVI/458/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra.
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/459/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Tarnów na lata 2010 – 2014


UCHWAŁA NR XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie


UCHWAŁA NR XLVI/461/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2010 – 2015


UCHWAŁA NR XLVI/462/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody zbycie nieruchomości w Koszycach Wielkich
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/463/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/464/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/465/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Zawadzie
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/466/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tarnów w charakterze Partnera do realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.


UCHWAŁA NR XLVI/467/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” na dofinansowanie zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Błoniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej


UCHWAŁA NR XLVI/468/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013


UCHWAŁA NR XLVI/469/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLVI/470/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola RzędzińskaOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 362